INSPIRATION THROUGH CURATED EXPERIENCES, EDUCATION, AND COMMUNITY

Thăn vai bò (500g)

840.000 Vnd

 

Thăn ngoại bò (500g)

910.000 Vnd

 

Hông bò (500g)

1.000.000 Vnd 

Nạc vai (500g)

790.000 Vnd

Thịt thăn (500g)

910.000 Vnd

Bít tết (500g)

1.190.000 Vnd

 

Thịt lõi bò (500g)

1.000.000 Vnd

Đuôi bò (500g)

1.160.000 Vnd

Phần thịt sườn (500g)

1.190.000 Vnd

 

Thịt bò nướng (500g)

1.160.000 Vnd

Sườn (500g)

1.000.000 Vnd

Nạc đùi trong (500g)

460.000 Vnd

 

Ức bò (500g)

560.000 Vnd