INSPIRATION THROUGH CURATED EXPERIENCES, EDUCATION, AND COMMUNITY

Các điều khoản và điều kiện dịch vụ tại dayship

Pac Sea & Air cam kết đảm nhận các loại dịch vụ theo đúng thời hạn, điều kiện và điều khoản nếu đạt được thỏa thuận cụ thể để tiến hành hợp đồng.
1.ĐỊNH NGHĨA
Các định nghĩa sau đây áp dụng cho các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây chi phối hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác giữa người gửi hàng và chúng tôi. “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” có nghĩa là Dayship “Người gửi”, “Của người gửi” có nghĩa là người gửi lô hàng, người gửi hay người nhận lô hàng, người giữ phiếu gửi hàng, người nhận và chủ của lô hàng hay bất kỳ bên nào có quyền lợi pháp lý đối với lô hàng đó, hay bất kỳ bên nào có quyền lợi đối với việc thực hiện các dịch vụ khác. “Vận chuyển” có nghĩa và bao gồm toàn bộ các hoạt động và dịch vụ mà chúng tôi thực hiện có liên quan đến việc vận chuyển lô hàng; “Các dịch vụ khác” có nghĩa là tất cả các dịch vụ khác ngoài dịch vụ vận chuyển các lô hàng được chúng tôi thực hiện, ví dụ như việc lưu kho, phân loại, sắp xếp, tập hợp, đóng gói, lắp đặt, các dịch vụ giá trị gia tăng và quản lý việc vận chuyển; “Lô hàng” có nghĩa hàng hóa hay tài liệu bất kỳ loại nào (cho dù hàng rời hoặc trong một hay nhiều gói hàng) mà chúng tôi đã nhận để vận chuyển từ một địa chỉ này đến địa chỉ khác, hoặc chúng tôi đã nhận để thực hiện các dịch vụ khác cho dù là có phiếu gửi hàng hay không; “Các mặt hàng cấm” có nghĩa là bất kỳ hàng hóa hay tài liệu bị cấm vận chuyển theo luật, quy chế hay quy định tại bất kỳ quốc gia hàng vào hay tại quốc gia mà lô hàng đang chuyển đi;
2.BÊN MÀ NGƯỜI GỬI KÝ HỢP ĐỒNG
Hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác được giao kết giữa người gửi với Pac Sea & Air hay với chi nhánh, nơi liên kết, nơi đã nhận lô hàng để vận chuyển hoặc, tùy theo từng trường hợp cụ thể, để thực hiện các dịch vụ khác cho người gửi. Người gửi đồng ý rằng chúng tôi có thể ký hợp đồng phụ toàn bộ hoặc một phần liên quan đến việc vận chuyển hay thực hiện các dịch vụ khác theo các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi quyết định.
3.CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI GỬI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI
Khi giao lô hàng cho chúng tôi, người gửi hiển nhiên chấp nhận các điều khoản và điều kiện nêu ra trong phiếu gửi hàng và/hoặc hợp đồng vận chuyển và/hoặc hợp đồng thực hiện các dịch vụ khác nhân danh chính người gửi và/hoặc bất kỳ người nào khác có quyền lợi đối với lô hàng hoặc đối với việc thực hiện các dịch vụ khác, cho dù người gửi có ký hoặc không ký tên lên phiếu gửi hàng của chúng tôi hay không. Các điều khoản và điều kiện cũng được áp dụng cho bao gồm bất kỳ các bên mà chúng tôi sử dụng hay đại lý của chúng tôi để thực hiện việc nhận hàng, vận chuyển hoặc giao lô hàng hoặc thực hiện các dịch vụ khác của người gửi. Chỉ một trong các nhân viên có thẩm quyền của chúng tôi mới có thể đồng ý với những thay đổi của các điều khoản và điều kiện này bằng văn bản. Khi người gửi giao lô hàng cho chúng tôi với chỉ thị bằng miệng hay bằng văn bản mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này thì chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi các chỉ thị như thế.